Съобщение до Росен Стойчев Инджов

Съобщение до Росен Стойчев Инджов

Публикувано на: понеделник, 25 март 2019
Валидно до: понеделник, 08 април 2019, 11:05

 

РОСЕН СТОЙЧЕВ ИНДЖОВ

УЛ."СЛИВНИЦА" №37, ЕТ.4                

град бургас

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РОСЕН ИНДЖОВ,

С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас са постъпили Заяление вх.№94-Т-509/21.10.2008г. от Тотка Ганева Костадинова, и Заявление вх.94-01-40949/02.12.2016г. от Мария Николова Атанасова, наследници на Иван Ганев Станев, за възстановяване на собствеността върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. "Острица 2", землище кв.Банево, гр. Бургас.

В плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. "Острица 2", землище кв.Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, на името на наследници Иван Ганев Станев е записан и предвиден за възстановяване новообразуван поземлен имот №501.417.

От служебно събраните доказателства се установи, че върху новообразуван поземлен имот №501.417 с площ 4 862 кв.м. попада част от ползвателски имот №443 по предходния кадастрален план на в.з."Сиври баир", с. Банево от 1979г., записан в регистъра към плана на името на Вашия наследодател Стойчо Русев Инджов.

В качеството Ви на ползватели/собственици на ползвателски имот №443 по предходния кадастрален план на в.з."Сиври баир", с. Банево от 1979г., можете да изразите вашето становище по отправеното искане като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно, придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 "а" и/или "б" от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В тази връзка, в качеството си на заинтересована страна по образуваното административно производство в 14- дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да представите в Община Бургас  ет. 4 стая 401 / всеки вторник от 9-12 и 14-17ч./притежаваните от Вас документи за процесния имот.

При условие, че не сте придобили право на собственост върху имота и имате валидно учредено право на ползване, следва да отправите искане до Община Бургас за оценка на направените от вас подобрения в имота, след заплащане на такса за възлагане на оценка съгласно тарифата, приета от Общински съвет гр.Бургас на проведено заседание на 20.12.2008г. /Протокол №16/20.12.2008/.

При непредставяне на доказателства за право на собственост върху ползвателски имот №443 по предходния кадастрален план на в.з."Сиври баир", с. Банево от 1979г., то НПИ №501.417 по ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, Община Бургас, ще бъде възстановен на наследници на  Иван Ганев Станев по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.                  

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

         инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

         тел: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 786 последна промяна: 11:06:10, 25 март 2019