До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградa в: с идентификатор 07079.610.240.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.44 по плана на ЦГЧ-Бургас

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградa в: с идентификатор 07079.610.240.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.44 по плана на ЦГЧ-Бургас

Публикувано на: вторник, 26 март 2019
Валидно до: вторник, 09 април 2019, 09:50

Изх. №70-00-7405/14/26.03.19г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че е изготвено Решение №469/25.02.2019г. от Гл. експерт арх. Венета Иванова, отдел "Геодезия, архитектура и техн. инфраструктура", Община Бургас за оттегляне на разрешение за строеж №П-5/25.01.2019г. "За преустройство на офис с идентификатор 07079.610.240.1.10 в малка пивоварна и заведение за обществено хранене в партера на административна сграда", находяща се в ПИ с идентификатор 07079.610.240 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.44 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул."Конт Андрованти" №4.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд - Бургас по реда на АПК.

Същата е изложена в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

Дирекция "ЦАУ Приморие"

Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова


свали като pdf разглеждания: 632 последна промяна: 09:52:56, 26 март 2019