В Държавен вестник бр.24 от 22.03.2019г. са обнародвани решения

В Държавен вестник бр.24 от 22.03.2019г. са обнародвани решения

Публикувано на: сряда, 27 март 2019
Валидно до: събота, 27 април 2019, 10:07

СЪОБЩЕНИИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.24 от 22.03.2019г. са обнародвани:

 

 -Решение  №53-21/29.01.19г. на Общински съвет гр.Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация "Камчия-север", в участъка от РШ "Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ "Отклонение за напорен водоем "Изгрев", в землището на гр. Бургас, съгласно черните, червени и зeлени линии и надписи върху плана, с таблица на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

-Решение №53-22/29.01.19г. на Общински съвет гр.Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44, по плана на ж.к. "Славейков", с който за имота се обособява нов УПИ V-778, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.602.778 по КК, с функционално отреждане "за смесено строителство", с приложен  коефициент на редукция от 12%, единен за одобрения ПУП на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, в устройствена зона Жг1, с устройствени показатели за застрояване, както следва: Пл. застр. до 50%, К инт до 2,5,  Височина до 24м./8ет/, и Озеленяване мин. 40%, съгласно черните, сини, червени и зелени линии и надписи върху приложения проект и таблицата с баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.


свали като pdf разглеждания: 879 последна промяна: 10:09:39, 27 март 2019