Съобщение до Росен Николов Борисов

Съобщение до Росен Николов Борисов

Публикувано на: петък, 29 март 2019
Валидно до: сряда, 10 април 2019, 10:28

РОСЕН НИКОЛОВ БОРИСОВ

Ж.К. КРАСНО СЕЛО, №199, ЕТ.4, АП.14

ГР. СОФИЯ

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление входирано като възражение с вх.№94-М-799/10/16.11.2018г. от Любомир Чернев Новаков, ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №167.1115.

Постъпилото заявление, ведно с проекта за изменение на ПНИ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 25.01.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/25.01.2019г. т.6 от дневния ред.

Комисията е приела предложеното изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №167.1115 с площ 1 442 кв.м. като от него се обособява НПИ №167.397 с площ 1 000 кв.м., който в регистъра към ПНИ се записва на наследници на Марийка Паскалева Илиева и на наследници Любомир Чернев Новаков, съгласно н.а. №26, т.I, д. 30/1994г. на нотариус при БРС, а НПИ №167.1115 променя  площта си на 439 кв.м. и в регистъра към ПНИ се записва на н-ци на Михаил Борисов Митев.

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.


свали като pdf разглеждания: 721 последна промяна: 10:31:06, 29 март 2019