Съобщение до Галя Ганчева Костадинова и Ганчо Захариев Захариев

Съобщение до Галя Ганчева Костадинова и Ганчо Захариев Захариев

Публикувано на: петък, 29 март 2019
Валидно до: сряда, 10 април 2019, 17:05

ДО

ГАЛЯ ГАНЧЕВА КОСТАДИНОВА

Ж.К "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.10

ВХ.2, ЕТ.2, АП.3

ГР. БУРГАС

 

ДО

ГАНЧО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ

УЛ. "СОФИЯ" №14

ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с подадено заявление с вх. № 94-01-14628/02.05.2018г. в Община Бургас е издадено Решение № 2299/23.08.2018г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ назначена със Заповед № 2385/08.09.2016г. с което са определени пазарни стойности на имоти, представляващи земеделска земя с № 001001, с площ 2337 кв.м., нива - четвърта категория по недействаща КВС, местност "До село", землище с. Маринка, в размер на 42 066 (четиридесет и две хиляди и шестдесет и шест) лева и земеделска земя с № 001002 с площ 2868 кв.м., нива - четвърта категория по недействаща КВС, местност "До село", землище с. Маринка, в размер 51 624 (петдесет и една хиляди шестстотин двадесет и четири) лева и на отредените за тях съгласно одобрена с Решение №11-10/26.06.2012г. на Общински съвет - Бургас Актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка урегулирани поземлени имоти: УПИ IV-10001, кв. 1 по плана на с. Маринка, с площ 958 кв.м., съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.36 по КККР на с. Маринка, в размер на 60 354 (шестдесет хиляди триста петдесет и четири) лева; УПИ V-10001 в кв. 1 по плана на с. Маринка с площ 958 кв.м., съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.53 по КККР на с. Маринка, в размер на 60 354 (шестдесет хиляди триста петдесет и четири) лева; УПИ VI -10002 в кв. 1 по плана на с. Маринка с площ 1176 кв.м., в размер на 74 088 (седемдесет и четири хиляди осемдесет и осем) лева и УПИ VII-10002 в кв. 1 по плана на с. Маринка с площ 1176 кв.м., съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.64 по КККР на с. Маринка, в размер на 74 088 (седемдесет и четири хиляди осемдесет и осем) лева;

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 791 последна промяна: 17:07:13, 29 март 2019