Съобщение до Стоил Димов Стоилов

Съобщение до Стоил Димов Стоилов

Публикувано на: петък, 29 март 2019
Валидно до: сряда, 10 април 2019, 17:07

ДО

СТОИЛ ДИМОВ СТОИЛОВ

КВ. "ДРАГАЛЕВЦИ"

УЛ. "ЕМАНУИЛ МАНАЛОВ" /105-та/ N6

ГР.СОФИЯ

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 3452/10.12.2018 г. на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), с което са определени пазарни стойности на имот в който сте съсобственик, представляващ - неурегулиран имот с пл. № 007073 , местност "Лъките", землище на с.Маринка , с площ 3001 кв.м., с пазарна стойност в размер на 54 018 (петдесет и четири хиляди и осемнадесет) лева, както и на отредените за него съгласно актуализацуя  на ПУП-ПРЗ на с. Маринка, одобрена с Решение №11-10/26.06.2012 г.- УПИ VII-70073 кв. 50 по плана на с. Маринка, с площ 897 кв.м., при граници: север - УПИ I, изток - УПИ VI, юг - улица, запад - улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.764 по КККР на с. Маринка, в размер на 56 511( петдесет и шест хиляди петстотин и единадесет) лева; УПИ VII-70073, кв. 48 по плана на с. Маринка, с площ 782 кв.м., при граници: север - УПИ VI, изток - улица, юг - УПИ VIII, запад - УПИ IХ, съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.783 по КККР на с. Маринка, в размер на 49 266 (четиридесет и девет хиляди двеста шестдесет и шест) лева., УПИ VI-70073, кв. 48 по плана на с. Маринка, с площ 782 кв.м., при граници: север - УПИ V, изток - улица, юг - УПИ VII, запад - УПИ IХ и УПИ III, съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.782 по КККР на с. Маринка, при съседи ПИ с идентификатори: 47202.501.785, 47202.501.1343, 47202.501.783, 47202.501.781, 47202.501.779 в размер на 49 266 (четиридесет и девет хиляди двеста шестдесет и шест) лева. 

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 827 последна промяна: 17:08:39, 29 март 2019