Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.653.199.1 по КК на гр. Бургас. УПИ ХI-8, кв. 142 по плана на „ РЦ" , ж.р Меден Рудник, гр. Бургас

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.653.199.1 по КК на гр. Бургас. УПИ ХI-8, кв. 142 по плана на „ РЦ" , ж.р Меден Рудник, гр. Бургас

Публикувано на: сряда, 03 април 2019
Валидно до: сряда, 17 април 2019, 14:47

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.653.199.1 по КК на гр. Бургас. УПИ ХI-8, кв. 142 по плана на " РЦ" , ж.р Меден Рудник, гр. Бургас

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че от Главен експерт ГАТИ при Община Бургас е издаде¬но разрешение за строеж № В-7/07.03.2019г. на "ИВАН 2008" ЕООД за "Вътрешно преустройство на аптека с идентификатор 07079.653.199.1.11 в игрална зала с хазартни игрални автомати" в УПИ ХI-8, кв.142, по плана на "РЦ", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.199 по КК на гр.Бургас.

Преписката по издаване на разрешението за строеж е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл. 149, ал. 3. ЗУТ , разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение .

Гл. специалист:
Мариана Танева


свали като pdf разглеждания: 560 последна промяна: 14:48:42, 03 април 2019