До всички собственици и носители на ограничени вещни права

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

Публикувано на: сряда, 03 април 2019
Валидно до: петък, 03 май 2019, 14:51

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.3.1716 в кв. 64 по плана на ПЗ Север

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №798/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1716 в кв. 64 по плана на ПЗ Север, с който да се обособи УПИ с предназначение "за обществено и делово обслужване, търговски производствени и складови дейности и трафопост" в устройствена зона 12/Смф, с предвиждане в него на ново свободно застрояване, разположено на нормативни разстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 60%, Кинт до 4, Височина до 21м и Озеленяване минимум 20%.

 

Гл.специалист:..................                                                                                                                      /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.831.176 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец",  гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №799/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.17 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.176 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец",  гр. Бургас, с който да се обособи УПИ с отреждане "за курортни дейности", при предвиждане на ново свободностоящо застрояване и установяване на показатели за застрояване за устройствена 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "А" съгласно чл. 10, ал.3, т.2 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 20%, Кинт до 0,5, Озеленяване мин. 70% и Височина до 7,5м и показатели за застрояване за устройствена 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "Б" съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 30%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин. 50% и Височина до 15м/5ет./.                                                                                                                                                                                                                                 Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ IV-471, кв.24 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.607.335 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №800/01.04.2019г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-471, кв.24 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.607.335 по КК на гр.Бургас, с което да се отреди УПИ за ПИ с идентификатор 07079.607.335 по КК на гр.Бургас в устройствена зона Жг и да се предвиди ново свободно застрояване с височини между 9,00-15,00м., на нормативни отстояния от регулационните граници на основание чл.31, ал.5 от ЗУТ, от застройки в съседни УПИ и през улица, с показатели за застрояване, както следва: Височина над 15.00м, Плътност до 70%, Кинт до 3.0 и Озеленяване мин.20%.

                                                                                                                                          Гл.специалист:.....................

    /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ II, кв.7 по плана на в.з. Минерални бани, ПИ с идентификатор 07079.701.70 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №802/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ II, кв.7 по плана на в.з. Минерални бани, ПИ с идентификатор 07079.701.70 по КК на гр. Бургас, с цел обособяване на нов УПИ отреден "за техническа инфраструктура и озеленяване", без предвидено застрояване.  

                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ XVI-5010051 в кв.10 по плана на с.Маринка,  ПИ с идентификатор 47202.501.51 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №804/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-5010051 в кв.10 по плана на с.Маринка,  ПИ с идентификатор 47202.501.51 по КК на гр.Бургас, с който да се проведе през УПИ нова задънена улица с ширина 3,50м. в условията на чл.81, ал.4 от ЗУТ и да се раздели УПИ на два нови УПИ - УПИ XVI и УПИ XXIV, отредени за жилищно застрояване, с ново свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от дворищните регулационните граници и на 5м. от уличната регулация, с показателите за застрояване за устройствена зона Жм, както следва: Височина до 10м., Плътност до 60%, Кинт до 1.2, Озеленяване мин.40%.

                                                                                                                                                                                                                          Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VIII-63 и УПИ VII-62, кв.25 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.199 и 07079.30.198 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №810/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-63 и УПИ VII-62, кв.25 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.199 и 07079.30.198 по КК на гр. Бургас, с което да се обособят от УПИ VIII-63 нови четири УПИ, отредени "за сгради със смесено предназначение" с предвиждане в тях на ново застрояване свързано между два УПИ, а в УПИ VII-62 да се предвиди ново свободно застрояване, с показателите за застрояване за всички УПИ за устройствена зона См, както следва: Височина до 15.00м. (5ет.), Плътност до 30%, Кинт до 1.5 и Озеленяване мин 50%, от които с дървесна растителност до 25%, при запазване на предвиденото с действащия ПУП улично озеленяване в новите УПИ образувани от УПИ VIII между югозападната част на застройката и уличната регулационна граница.

                                                                                                                                                                                                                          Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.707.69 по КК на гр.Бургас, с.о."Острица-2"

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №811/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание основание чл.124а от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.707.69 по КК на гр.Бургас, с.о."Острица-2", землището на кв.Банево, гр.Бургас, с който да се предвиди ново свободно основно застрояване и допълващо застрояване, разположено на 4.0м. от имотните граници на съседните имоти, на 3.0 и 6.0м. от дъно на имота и на 5.0м. от съществуващ път, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП за устройствена зона 1/Ов, както следва: Височина до 7м., Плътност до 20%, Кинт до 0.8, Озеленяване минимум 70%.

                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.602.195 и 07079.602.162 по КК на гр. Бургас, находящи се в кв. 36 по плана на ПЗ "Север"

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №812/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.602.195 и 07079.602.162 по КК на гр. Бургас, находящи се в кв. 36 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас за обособя два нови УПИ с поредни номера за кв. 36, отредени за ПИ с проектни идентификатори по КК на гр.Бургас , с функционално отреждане за двата УПИ - "За КОО, автосервиз и складово-производствена база с офиси" , за устройствена зона 16/Смф, със стойности на градоустройствените показатели , както следва: Височина до 21 м, Кинт до 4, Плътност до 60% и Озеленяване мин.20% , с предвидено ново, свързано застрояване по общата дворищна регулационна линия между двата УПИ, при спазване изискванията на чл. 21, ал. 2 и чл. 35, ал. 2 от ЗУТ. Застрояването да се  разположи на нормативни отстояния към съседни УПИ и на минимум 3 м от уличната регулационна линия на УПИ.    

                                                                                                                                                                                                                     Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ V, УПИ XII и УПИ XIII в кв. 66 по плана на с. Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.515, 47202.501.522 и 47202.501.523 по КК на с. Маринка

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №813/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V, УПИ XII и УПИ XIII в кв. 66 по плана на с. Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.515, 47202.501.522 и 47202.501.523 по КК на с. Маринка, с цел обединяване на УПИ V и УПИ XII в нов УПИ V, отреден за жилищно строителство , при запазване на съществуващите показатели за устройствена зона Жм1: Пзастр. 30%, Кинт 1.0, П озел. Мин.50%, Височина до 8,50м. и при установяване за  новообразувания  УПИ V и за съседен УПИ XIII свързано едноетажно застрояване по страничната регулационна линия между двата УПИ с височина до 3,60м. в зоната на свързаното застрояване и с височина до 8,5м. в останалата част , разположено на нормативни отстояния по реда на чл. 31, ал. 5 ЗУТ от границите със съседни УПИ.

                                                                                                                                                                                                                          Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ II-68, ПИ с идентификатор 07079.2.1594 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №816/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание На основание чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл.150, ал.1 от ЗУТ, в обхват на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-68 в кв.8 в устройствена зона 13/Смф на предвиденото разширение по ОУП на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.1594 по КК на гр.Бургас", с който да се предвиди промяна в устройствена зона от Пп в 13/Смф с показатели за застрояване, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствената зона, както следва: Височина до 21м./7ет./, Плътност до 60%, Кинт до 4.0 и Озеленяване мин. 20%, да се промени функционалното отреждането на УПИ от "за складова база за промишлени стоки, транспортна техника и строителни материали" в "за складова база за промишлени стоки, транспортна техника, строителни материали и бензиностанция", при запазване на съществуващи сграда и строеж и пристрояване, указано с ограничителни линии на отстояние 3м. от регулационните граници, съгласно чл.35 ал.2 от ЗУТ и технически инвестиционен проект за "Бензиностанция в УПИ II-68 в кв.8 в устройствена зона 13/Смф на предвиденото разширение по ОУП на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.1594 по КК на гр.Бургас".

                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ VIII в кв.18 по плана на с. Твърдица, ПИ с идентификатор 72151.501.265 по КК на с. Твърдица

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №821/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII в кв.18 по плана на с. Твърдица, ПИ с идентификатор 72151.501.265 по КК на с. Твърдица, с което се предвижда разделяне на УПИ VIII на два нови УПИ с равни площи, при запазване на показателите за застрояване по действащ ПУП. 

                                                                                                                                                   Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.820.1044 по КК на гр. Бургас в кв.72 по плана на кв. Сарафово

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №822/01.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.820.1044 по КК на гр. Бургас в кв.72 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, с който за имота да се обособи УПИ, отреден "за жилищно строителство", с предвидено ново свободностоящо застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона "Жм", както следва: Плътност до 30%, Кинт до 1,2, Височина до 10,00м и озеленяване мин.50%, в съответствие с ОУП на гр. Бургас.

                                                                                                                                                                                                                          Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 667 последна промяна: 14:55:23, 03 април 2019