До Всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.656.87.1 по КККР на гр.Бургас

До Всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.656.87.1 по КККР на гр.Бургас

Публикувано на: четвъртък, 04 април 2019
Валидно до: неделя, 28 април 2019, 11:22

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че от Главен експерт ГАТИ при Община Бургас е издаде¬но разрешение за строеж № В-9/14.03.2019г. на "ГАМАР ИНВЕСТ"ООД за "Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки-самостоятелен обект с идентификатор 07079.656.87.1.14, в партера на жилищна сграда с идентификатор 07079.656.87.1 по КККР на гр.Бургас в игрална зала за хазартни игри" в УПИ IV71, кв.30, по плана на ж.р. "Меден Рудник", зона "В", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.656.87 по КК на гр.Бургас.

Преписката по издаване на разрешението за строеж е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30 до 12,30ч., тел:056 907467

На основание чл. 149, ал. 3. ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.


Изготвил:
Кр.Стоянова, гл. специалист
тел.: 056 907 467


свали като pdf разглеждания: 616 последна промяна: 11:22:47, 04 април 2019