Съобщение до Стоян Георгиев Милев

Съобщение до Стоян Георгиев Милев

Публикувано на: петък, 05 април 2019
Валидно до: петък, 19 април 2019, 17:16

 

До                                                                

 

стоян георгиев милев

ж.к. изгрев, бл.№5, вх.6, ет.7, ап.20

гр. бургас                                                                         94-01-40949

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н СТОЯН МИЛЕВ,

С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас са постъпили Заяление вх. №94-Т-509/21.10.2008г. от Тотка Ганева Костадинова, и Заявление вх.94-01-40949/02.12.2016г. от Мария Николова Атанасова, наследници на Иван Ганев Станев, за възстановяване на собствеността върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. "Острица 2", землище кв.Банево, гр. Бургас.

В плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. "Острица 2", землище кв.Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, на името на наследници Иван Ганев Станев е записан и предвиден за възстановяване новообразуван поземлен имот №501.446.

От служебно събраните доказателства се установи, че върху новообразуван поземлен имот №501.446 с площ 4 783 кв.м. попада поземлен имот №345 по предходния кадастрален план на в.з."Сиври баир", землище с. Банево, за който в Обшина Бургас се съхранява информация, че е бил предоставен за ползване не Вашия наследодател Стоян Георгиев Милев.

В качеството Ви на ползватели/собственици на ПИ №345 по предходния кадастрален план на в.з."Сиври баир", землище с. Банево, можете да изразите вашето становище по отправеното искане като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно, придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 "а" и/или "б" от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В тази връзка, в качеството си на заинтересована страна по образуваното административно производство в 14- дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да представите в Община Бургас  ет. 4 стая 401 / всеки вторник от 9-12 и 14-17ч./притежаваните от Вас документи за процесния имот.

При условие, че не сте придобили право на собственост върху имота и имате валидно учредено право на ползване, следва да отправите искане до Община Бургас за оценка на направените от вас подобрения в имота, след заплащане на такса за възлагане на оценка съгласно тарифата, приета от Общински съвет гр.Бургас на проведено заседание на 20.12.2008г. /Протокол №16/20.12.2008/.

При непредставяне на доказателства за право на собственост върху ПИ №345 по предходния кадастрален план на в.з."Сиври баир", землище с. Банево, то НПИ №501.446 по ПНИ на с.о."Острица 2", землище с.Изворище, Община Бургас, ще бъде възстановен на наследници на  Иван Ганев Станев по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.


свали като pdf разглеждания: 839 последна промяна: 17:17:35, 05 април 2019