Съобщение до Николай Маринов Шопов

Съобщение до Николай Маринов Шопов

Публикувано на: петък, 05 април 2019
Валидно до: петък, 19 април 2019, 17:18

 

НИКОЛАЙ МАРИНОВ ШОПОВ

Ж.К.МЕДЕН РУДНИК, БЛ.№101, ВХ.1, ЕТ.6

ГР. БУРГАС

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ШОПОВ,

С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпила Молба вх.№06-00-12/8/03.04.2018г. от Румяна Георгиева Трифонова, пълномощник на наследници на Атанас Иванов Атанасов и на н-ци на Михаил Иванов Атанасов, с искане за издаване на заповед по §4к, ал.7 от ЗСПЗЗ, върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. "Брястите", землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас.

В плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о."Брястите", землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-54/15.11.2016г. на Областен управител на Област Бургас, на името на Михаил Иванов Атанасов и Атанас Иванов Атанасов е записан и предвиден за възстановяване новообразуван поземлен имот №117.663.

От служебно събраните доказателства се установи, че върху новообразуван поземлен имот №117.663 с площ 3856 кв.м. попада част от ползвателски имот №8 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, за който имаме информация, че е записан на името на Вашия наследодател Марин Николов Шопов

В качеството Ви на ползватели/собственици на ПИ №8 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, можете да изразите вашето становище по отправеното искане като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно, придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 "а" и/или "б" от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В тази връзка, в качеството си на заинтересована страна по образуваното административно производство в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да представите в Община Бургас  ет. 4 стая 401 /всеки вторник от 9-12 и 14-17ч./притежаваните от Вас документи за процесния имот.

При условие, че не сте придобили право на собственост върху имота и имате валидно учредено право на ползване, следва да отправите искане до Община Бургас за оценка на направените от вас подобрения в имота, след заплащане на такса за възлагане на оценка съгласно тарифата, приета от Общински съвет гр.Бургас на проведено заседание на 20.12.2008г. /Протокол №16/20.12.2008/.

При непредставяне на доказателства за право на собственост върху ПИ №8 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, то НПИ №117.663 по ПНИ на с.о. Брястите, землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас, Община Бургас, ще бъде възстановен на наследници на Михаил Иванов Атанасов и Атанас Иванов Атанасов по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.


свали като pdf разглеждания: 803 последна промяна: 17:19:52, 05 април 2019