Съобщение до Атанас Любомиров Максаков и Добромира Любомирова Максакова

Съобщение до Атанас Любомиров Максаков и Добромира Любомирова Максакова

Публикувано на: петък, 05 април 2019
Валидно до: петък, 19 април 2019, 17:20

 

АТАНАС ЛЮБОМИРОВ МАКСАКОВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.№47, ЕТ.5

ГР. БУРГАС

 

ДОБРОМИРА ЛЮБОМИРОВА МАКСАКОВА

Ж.К."МЕДЕН РУДНИК", БЛ. №47, ВХ.2, ЕТ.6        

ГР. БУРГАС

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-22068/29.06.2017г. от Зойка Тодорова Проданова и заявление вх.№94-01-19389/1/07.06.2017г. от Ирина Атанасова Кожухарова с искане отстраняване на грешка в регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Сухото дере", землище с.Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №149.184 и №149.873.

Постъпилите заявления, заедно със събраните по преписката документи, са разгледани на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 25.01.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/25.01.2019г., т.8 от дневния ред.

Заключението, до което е достигнато след разглеждане на документите, е че в ПНИ на с.о."Сухото дере", землище с. Изворище неправилно НПИ №149.184 с площ 800 е записан на Тана Христова Максакова, от представените документи е установено, че имотът е собственост на Зойка Тодорова Проданова, а НПИ №149.873 с площ 1 000кв.м. неправилно е записана Зойка Тодорова Проданова от представените документи е установено, че имотът е собственост на Тана Христова Максакова.

За отстраняване на констатираното несъответствие между собствеността на заявителите съгласно приложените документи и ПНИ на с.о."Сухото дере", землище с.Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на Област Бургас, комисията е решила, следното:

Относно НПИ №149.184 с площ 800 кв.м. е необходимо да се представи проект за изменение, с който имотът да промени площта си на 1 000 кв.м., съгласно документа за собственост на Зойка Тодорова Проданова-  нотариален акт н.а. №53, т. XIII, д. 3158, вх. рег№5274/27.04.2005г. на СВ- гр. Бургас. След представяне на проекта следва да се измени регистъра към ПНИ относно НПИ №149.184.

Относно НПИ №149.837 с площ 1 000 кв.м. е необходимо да се представи проект за изменение, с който имотът да промени площта си на 800 кв.м., съгласно документа за собственост на Атанас Стефанов Максаков и Тана Христова Максакова - нотариален акт н.а. №35, т. XVIII, дело №1043/93г. на нотариус при БРС. След представяне на проекта следва да се измени регистъра към ПНИ относно НПИ №149.837.

Представените проекти за изменение на ПНИ на с.о."Сухото дере", землище с. Изворище ще бъдат разгледани на заседание на комисия по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ.

С преписката, образувана по заявление вх. №94-01-22068/29.06.2017г. от Зойка Тодорова Проданова и заявление вх.№94-01-19389/1/07.06.2017г. от Ирина Атанасова Кожухарова, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.


свали като pdf разглеждания: 769 последна промяна: 17:21:05, 05 април 2019