Съобщения до собственици за издадена заповед за изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас

Съобщения до собственици за издадена заповед за изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас

Публикувано на: вторник, 09 април 2019
Валидно до: четвъртък, 09 май 2019, 16:40

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №910/08.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІІ-177 в кв.56 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КК на гр. Бургас, с които да се обособи нов УПИ с площ съгласно документите за собственост като вътрешно-регулационните му граници от север-северозапад се проведат по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КК на гр.Бургас, да се промени устройствената зона от "Пп" в "З/Смф1", в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас и при съобразяване с ПУП за съседните УПИ IV и УПИ VIII, като в нов УПИ III-158 да се предвиди ново свободно застрояване с височина до 10м. при запазване на функционалното отреждане и показателите на застрояване, установени с действащ план: Плътност до 80%, Кинт до 2.5 и Озеленяване мин.20%.

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ІІІ-177 в кв.56 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №910/08.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІІ-177 в кв.56 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КК на гр. Бургас, с които да се обособи нов УПИ с площ съгласно документите за собственост като вътрешно-регулационните му граници от север-северозапад се проведат по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КК на гр.Бургас, да се промени устройствената зона от "Пп" в "З/Смф1", в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас и при съобразяване с ПУП за съседните УПИ IV и УПИ VIII, като в нов УПИ III-158 да се предвиди ново свободно застрояване с височина до 10м. при запазване на функционалното отреждане и показателите на застрояване, установени с действащ план: Плътност до 80%, Кинт до 2.5 и Озеленяване мин.20%.

 

Гл.специалист:..................                                                                                                                      /И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 854 последна промяна: 16:41:56, 09 април 2019