Съобщение до собственици и ползватели на съществуващи сгради на административни адреси: гр. Бургас, ул. ул. „Д-р Нидер" №6А, ул. „Цар Симеон I" №18/ ул. „Софроний" №16; ул. „Момина сълза" №6/ул. „Иларион Макариополски" №5...

Съобщение до собственици и ползватели на съществуващи сгради на административни адреси: гр. Бургас, ул. ул. „Д-р Нидер" №6А, ул. „Цар Симеон I" №18/ ул. „Софроний" №16; ул. „Момина сълза" №6/ул. „Иларион Макариополски" №5...

Публикувано на: сряда, 10 април 2019
Валидно до: четвъртък, 18 април 2019, 09:32

До: Всички собственици и ползватели на съществуващи сгради на административни адреси: гр. Бургас, ул. ул. "Д-р Нидер" №6А, ул. "Цар Симеон I" №18/ ул. "Софроний" №16; ул. "Момина сълза" №6/ул. "Иларион Макариополски" №5; ул. "Асен Златаров" №44.

Относно: Заповед № 878/05.04.2019 г. на кметa на Община Бургас, издадена на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме, че със Заповед № 878/05.04.2019 г. на кметa на Община Бургас, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), е назначена комисия със задача да извърши огледи на място и по документи, въз основа на което с констативни протоколи да установи състоянието, както вида и обема на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни работи за четири броя сгради - недвижими културни ценности находящи се на територията на Централна градска част - Бургас, както следва:

НКЦ "Жилищна сграда, ул. "Н. Вапцаров" № 6а", находяща се в УПИ VI-2155, кв. 31, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Д-р Нидер" №6А.

НКЦ "Жилищна сграда, ул. "Републиканска" №18/ ул. "Софроний" №16", находяща се в УПИ Х-1954, 1955, кв. 26 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" №18/ ул. "Софроний" №16.

НКЦ "Жилищно - търговска сграда, ул. "Бенковски" № 6/ул. "Ана Маймункова № 5/, ул. "Макариополски № 5"", находяща се в УПИ 1-2168, кв. 9, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Момина сълза" №6/ул. "Иларион Макариополски" №5.

НКЦ "Жилищна сграда, ул. "Асен Златаров" №44", находяща се в УПИ VIII-1307, кв. 112 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Асен Златаров" №44.

Комисията ще се събере на 17.04.2019 год. в 15.30 часа, като огледите на място ще извършат по следния график:

На 17.04.2019 г. в 15.30 ч. - Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" №18/ ул. "Софроний" №16.     

На 18.04.2019 г. в 10.30 ч. - Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Д-р Нидер" №6А.

На 18.04.2019 г. в 11.00 ч.- Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Момина сълза" № 6/ул. "Иларион Макариополски" № 5, гр. Бургас.

На 18.04.2019 г. в 11.30 ч. - Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Асен Златаров" №44.

Необходимо е собствениците и ползвателите да осигурят достъп до имотите.

Със съдържанието на Заповед № 878/05.04.2019 г.  собствениците и ползвателите могат да се запознаят в стая №22 в административната сграда на Община Бургас (ул. "Конт Андрованти" №1).

Настоящето писмено съобщение на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) следва да се счита за уведомление за започнато административно производство по чл. 73, ал. 2 от ЗКН, за установяване с констативен протокол  състоянието, както вида и обема на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни работи, на горецитираната НКЦ.

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас
Гл. експерт КСВЕ: инж. Анелия Стефанова Георгиева


свали като pdf разглеждания: 436 последна промяна: 09:34:10, 10 април 2019