Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Митрополит Симеон №15

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Митрополит Симеон №15

Публикувано на: сряда, 10 април 2019
Валидно до: сряда, 24 април 2019, 16:50

№ 94-01-835/2/10.04.2019г.                        С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в жилищна сграда на ул."Митрополит Симеон №15

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ X-2160,2161, в кв.31 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.253 по КК на гр. Бургас и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ X-2160,2161, I-2162 и  IX-2160 в кв.31, ПИ с идентификатори 07079.610.253, 07079.610.252, 07079.610.254 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Дирекция "ЦАУ Приморие"
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова


свали като pdf разглеждания: 374 последна промяна: 16:56:12, 10 април 2019