Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул."Антим I" №29, ул."Антим I" №31, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Богориди" №25, ул."Райна Княгиня" №

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул."Антим I" №29, ул."Антим I" №31, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Богориди" №25, ул."Райна Княгиня" №

Публикувано на: сряда, 10 април 2019
Валидно до: сряда, 24 април 2019, 16:56

№ 94-01-40527/6/10.04.2019г.               С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в имотите на ул."Антим I" №29, ул."Антим I" №31, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Богориди" №25, ул."Райна Княгиня" №14, ул."Райна Княгиня" №16, ул."Райна Княгиня" №18

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ и РУП за УПИ I, кв.37 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.361, 07079.610.222, 07079.610.223 и 07079.610.440 по КК на гр. Бургас,

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение. 

 

Дирекция "ЦАУ Приморие"
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова


свали като pdf разглеждания: 420 последна промяна: 16:57:25, 10 април 2019