Съобщение до Зарко Петров Георгиев

Съобщение до Зарко Петров Георгиев

Публикувано на: сряда, 10 април 2019
Валидно до: сряда, 24 април 2019, 17:05

 

ДО

ЗАРКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

УЛ."ЯН ХУС" №3, ВХ.А, ЕТ.3, АП.6

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх.№94-01-40936/03.12.2018г. от Русан Стоянов Стоянов с молба за изменение на ПНИ на м."Светлийката", землище кв. Банево, в обхвата на НПИ №505.73, ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на м."Светлийката", землище кв. Банево, одобрен със Заповед №РД-09-7428.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас.

Постъпилото искане, ведно с проекта за изменение на ПНИ на с на м."Светлийката", землище кв. Банево, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 25.01.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/25.01.2019г., т.9 от дневния ред.

Комисията е приела предложеното изменение, с което от северната част на НПИ №505.71 се обособяват:

-     НПИ №505.996 с площ 747 кв.м., който в регистъра към ПНИ се записва на Община Бургас, на основание чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ;

-     НПИ №505.997 с площ 1100 кв.м., който в регистъра към ПНИ се записва на н-ци на Стоян Матев Стоянов, н-ци на Матю Стоянов Стоянов и на Русан Стоянов Стоянов, съгласно нотариален акт №159, т. I, дело №252/1972г. на нотариус при РС-Бургас;

-     НПИ №505.998 с площ 550 кв.м., който в регистъра към ПНИ се записва на Община Бургас, на основание чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ;

Останалата свободна част от НПИ №505.71 след обособяването на НПИ №№505.996, 505.997 и 505.998 се обединява с НПИ №505.73 в НПИ №505.999 с площ 272 кв.м. В регистъра към ПНИ В изпълнение на взетото от комисията решение приложено Ви изпращаме препис-извлечение от Протокол №1/25.01.2019г., т.9 от дневния ред.

            Със проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Началника на СГКК - гр. Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.2  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 387 последна промяна: 17:06:45, 10 април 2019