Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 11 април 2019
Валидно до: четвъртък, 25 април 2019, 10:15

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ТАТЯНА ЮРИЕВНА МЕШИНОВА

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №31, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

 

КРАСИМИРА СТАМАТОВА МЕШИНОВА

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №31, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

 

ГАЛИНА СТАМАТОВА МЕШИНОВА

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №31, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №192/29.01.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1319 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018232 по Картата на възстановената собственост) и УПИ VI-1319, кв.23, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       11.04.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 1070 последна промяна: 10:15:55, 11 април 2019