Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план

Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план

Публикувано на: четвъртък, 18 април 2019
Валидно до: четвъртък, 02 май 2019, 14:38

ОБЩИНА БУРГАС

ДО
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА-КАРАГЬОЗОВА
ГР.БУРГАС, Ж.К "МЕДЕН РУДНИК",  БЛ.94, ВХ.5, ЕТ.5

 

Уведомяваме, Ви че е изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.16.17, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, обвързан с ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас - I етап от км.230 + 700 на път I-9 "Сарафово-Бургас" до км 493+550 на път I-6 "Ветрен - Бургас" и локални платна

Същият е изложен в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с него всеки ден от 8.30 до 12.30. тел. за връзка 056/907 286

На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Гл. специалист:........................
И.Петракиева


свали като pdf разглеждания: 309 последна промяна: 14:40:57, 18 април 2019