Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Хан Апарух"№51

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Хан Апарух"№51

Публикувано на: понеделник, 22 април 2019
Валидно до: понеделник, 06 май 2019, 14:09

№70-00-7911/8/22.04.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в жилищна сграда на ул."Хан Апарух"№51


Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед № 611/13.03.2019г. и Заповед № 612/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ II-1326 и УПИ III-1327 в кв.116 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.249 и ПИ с идентификатори 07079.608.250 по КК на гр.Бургас.
Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.
Жалбата следва да се направи в два екземпляра

 


Дирекция "ЦАУ Приморие"
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова


свали като pdf разглеждания: 343 последна промяна: 14:10:31, 22 април 2019