Съобщение до всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул.“Шейново“ №3-5, гр.Бургас

Съобщение до всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул.“Шейново“ №3-5, гр.Бургас

Публикувано на: понеделник, 22 април 2019
Валидно до: вторник, 07 май 2019, 15:27

Изх. №70-00-7087/2/22.04.2018г.
Дирекция"ЦАУ"Приморие"


Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-22/17.04.2018г. за обект"ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА НОЩЕН БАР В ИГРАЛНА ЗАЛА - СОС С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.613.324.1.136 И 07079.613.324.1.3 В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА", находящ се ПИ с идентификатор 07079.613.324 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.182 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас с административен адрес ул. "Шейново" № 3-5 на "ДИТЕКС" ЕООД.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ , разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Дирекцията за национален и стр. контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение

Телефон за справка 056/ 84 35 12.

 

Дирекция"ЦАУ"Приморие", гл.спец.:Ив.Дойчева


свали като pdf разглеждания: 630 последна промяна: 15:58:26, 22 април 2019