Съобщение до неизвестен извършител

Съобщение до неизвестен извършител

Публикувано на: вторник, 23 април 2019
Валидно до: вторник, 23 април 2019, 13:32

ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

Във връзка с постъпил в Община Бургас сигнал, относно незаконно ползване на общински площи и извършено строителство на гаражи и две бараки в имот с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Калофер" №12, УПИ VIII-277, кв. 21 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, Ви уведомяваме следното:

От служители от отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас е извършена  проверка на място и по документи в поземлен имот с идентификатор 07079.607.277 по КК на гр. Бургас, "частна държавна собственост" с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Калофер" № 12 и  е констатирано, че в северната част на поземления имот на приблизително разстояние 7,30м. от регулационна граница с поземлен имот с идентификатор 07079.607.275 по КК на гр. Бургас е изпълнен строеж: "Гараж - постройка от допълващо застрояване" ( под № 3 по помощна работна схема). Строежът е с приблизителни размери 3,00/4,90 м. и височина H-средно 2,50 м., изграден от дървена конструкция, покрит с ламарина и етернит .

След справка в архив на техническа служба Дирекция "ЦАУ - Зора", Община Бургас за съхранение на издадени строителни книжа и документи е установено, че за така изпълненото строителство в чужд поземлен имот, не са налични одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж.

Следва, че строежът е в нарушение на чл.148, ал.1 от Закона за устройство на територията и същия е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т.1 и т.2 от ЗУТ.

Предвид горните констатации и на основание чл.26, ал.1 от Административно-проце- суален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че в Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация" при Община Бургас е започнато административно производство по чл. 225а от Закон за устройство но територията (ЗУТ), за премахване на строеж: "Гараж - постройка от допълващо застрояване" ( под №3 по помощна работна схема), находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.607.277 по КК на гр. Бургас, "частна държавна собственост" с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Калофер" № 12

 Във връзка с горното, имате възможност в 7 (седем) - дневен срок от получаване на настоящото писмо, да представите становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство.
В същия срок следва да се явите в Дирекция "ЦАУ "Зора" (ж.к."Лазур", ул. "Перущица" №67, ет.2, стая №206) - специалисти БКСВЕ, за съставяне и връчване на констативен акт по реда на чл. 225а, ал.2 от ЗУТ, като при неявяване констативният акт ще бъде съставен във Ваше отсъствие.

ОБЩИНА БУРГАС 
23.04.2019г.


свали като pdf разглеждания: 747 последна промяна: 13:34:03, 23 април 2019