В Държавен вестник бр.34 от 23.04.2019г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-Парцеларен план

В Държавен вестник бр.34 от 23.04.2019г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-Парцеларен план

Публикувано на: вторник, 23 април 2019
Валидно до: вторник, 23 април 2019, 16:24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.34 от 23.04.2019г. е обнародвано:

- Съобщение  за  изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр.Бургас, извън строителни граници на кв.Банево, гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник". 


свали като pdf разглеждания: 741 последна промяна: 16:26:10, 23 април 2019