Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: вторник, 30 април 2019
Валидно до: вторник, 14 май 2019, 15:50

 

ЗЛАТИНКА СТОЯНОВА ЛОТОН-РОБЪРТС

УЛ."ПРОБУДА" №56

ГР. БУРГАС

 

АДЕЛИНА ЕВТИМОВА ТОМОВА

УЛ."ДУНАВ" №5, ЕТ.5, АП.3

ГЕ. БУРГАС

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ТОМОВ

УЛ."ДУНАВ" №5, ЕТ.5, АП.3

ГР. БУРГАС

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото Искане вх.№94-01-4079/3/05.02.2019г. от Мария Христова Томова,  ведно с проект за изменение на  плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас,  в  обхвата на НПИ №501.621 и №501.972. С представения проект за изменение се отразява имот пл.№5 по предходния кадастрален план /КП/ на в.з. "Сиври баир", с. Банево от 1976г.

Имот №5 по КП на в.з."Сиври баир" попада върху новообразуван поземлен имот /НПИ/ №501.621 и част от НПИ №501.972 по ПНИ на с.о. "Острица 2", одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас.

В регистъра към ПНИ на с.о."Острица 2" землище кв. Банево, гр. Бургас, НПИ №501.621 с площ 500 кв.м. е записан на Воин Христов Томов без описан документ за собственост.

При извършена проверка в архива на Дирекция УТ е установено, че през 1984г. на Войно Христов Томов е предоставено правото на ползване на имот от 500 кв. м., находящ се в м."Денкова чешма", землище с. Банево. През 1993г. Войно Христов Томов и съпругата му Величка Георгиева Томова са трансформирали правото си на ползване в право на собственост, като са се снабдили с нотариален акт за имот пл.№4 по плана на местността "Острицата I", землище с. Банево, община Бургас. Съгласно кадастралния и регулационен план на м."Острицата" землище с.Банево от 1990 г. и регистъра към него Войно Христов Томов и Величка Георгиева Томова са записани като собственици в имот пл.№4.

Имот пл. №4, описан в документа за собственост на Войно Христов Томов и Величка Георгиева Томова отговаря на НПИ №4 по ПНИ на с.о. "Острица I", землище с. Миролюбово, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас. В регистъра към ПНИ на с.о. "Острица I", землище с. Миролюбово НПИ №504.4 с площ 500 кв.м. е записан на Войно Христов Томов и Величка Георгиева Томова с документ за собственост.

От гореизложеното следва да се заключи, че Войно Христов Томов неправилно е записан в НПИ №501.621 по ПНИ на с.о."Острица 2" землище с.Банево.

С искане вх.№94-01-4079/3/05.02.2019г. от Мария Христова Томова от НПИ №501.621, попадащ в ПНИ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, се отписва Воин Христов Томов.

Постъпилото искане вх.№94-01-4079/3/05.02.2019г. от Мария Христова Томова е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 28.03.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №2/28.03.2019г. т.1 от дневния ред.

С проекта за изменение на ПНИ, както и с Протокол №2/28.03.2019г. , може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна в случай, че Вашият наследодател е собственик/ползвател НПИ №501.621, можете да изразите Вашето становище по отправеното искане като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 "а" и/или "б" от ПЗР на ЗСПЗЗ. в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

При непредставяне на доказателства за доказване на собственост върху новообразуван поземлен имот №501.621 по ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв.Банево, гр.Бургас, то Войно Христов Томов ще бъде отписан от регистъра към ПНИ.

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 620 последна промяна: 15:51:17, 30 април 2019