Съобщение за издадени заповеди за разрешение да се изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ

Съобщение за издадени заповеди за разрешение да се изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: четвъртък, 02 май 2019
Валидно до: неделя, 02 юни 2019, 11:23

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №1081/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ-179 в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.178 по КК на гр.Бургас, за обособяване от него на три нови самостоятелни УПИ, с предвиждане в тях  на ново застрояване, разположено на нормативни разстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 50%, Кинт до 1.0, Височина до 7м и Озеленяване мин. 20%.

 

- Със Заповед №1084/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХІІІ-1873 и ХІV-1874 в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.425 и 07079.610 213 по КК на гр.Бургас, за обединяване на двата УПИ в един нов общ УПИ, с функционално отреждане "за хотел и заведение за обществено хранене", с предвиждане в него на ново застрояване със средна височина, свързано в партерно ниво с партера на сградата в УПИ ХІІ-1872 и свързано към предвидената за надстрояване сграда в УПИ ІІ-1877 сграда, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Цкин, както следва: Височина до 12.00м, Плътност до 100%, Кинт до 5.0 и Озеленяване мин.30%.

 

- Със Заповед №1086/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ ХI-1406 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.611.128 по КК на гр.Бургас, с което в УПИ да се предвиди ново застрояване с височини частично 9,00м. и 11.50м., с показатели за застрояване за устройствена зона 5/Ц, съгласно действащ ОУП, както следва: Плътност до 80%, Кинт до53.0 и Озеленяване мин.20%.

 

- Със Заповед №1088/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ ХІII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КК на гр. Бургас, с което в УПИ да се предвиди ново застрояване с височини частично 9,00м., 12.00м. и 14.50м., с показатели за застрояване за устройствена зона 5/Ц, съгласно действащ ОУП, както следва: Плътност до 80%, Кинт до53.0 и Озеленяване мин.20%.


свали като pdf разглеждания: 633 последна промяна: 11:26:14, 02 май 2019