Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ-179 в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ-179 в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас

Публикувано на: четвъртък, 02 май 2019
Валидно до: неделя, 02 юни 2019, 11:27

СЪОБЩЕНИЕ


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ ІІ-179 в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.178 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1081/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ-179 в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.178 по КК на гр.Бургас, за обособяване от него на три нови самостоятелни УПИ, с предвиждане в тях на ново застрояване, разположено на нормативни разстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 50%, Кинт до 1.0, Височина до 7м и Озеленяване мин. 20%.

Гл.специалист:.................. /И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 634 последна промяна: 11:28:12, 02 май 2019