Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХІІІ-1873 и ХІV-1874 в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХІІІ-1873 и ХІV-1874 в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Публикувано на: четвъртък, 02 май 2019
Валидно до: неделя, 02 юни 2019, 11:28

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХІІІ-1873 и ХІV-1874 в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.425 и 07079.610 213 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1084/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХІІІ-1873 и ХІV-1874 в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.425 и 07079.610 213 по КК на гр.Бургас, за обединяване на двата УПИ в един нов общ УПИ, с функционално отреждане "за хотел и заведение за обществено хранене", с предвиждане в него на ново застрояване със средна височина, свързано в партерно ниво с партера на сградата в УПИ ХІІ-1872 и свързано към предвидената за надстрояване сграда в УПИ ІІ-1877 сграда, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Цкин, както следва: Височина до 12.00м, Плътност до 100%, Кинт до 5.0 и Озеленяване мин.30%.

Гл.специалист:.....................
    /И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 689 последна промяна: 11:29:32, 02 май 2019