Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХI-1406 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХI-1406 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Публикувано на: четвъртък, 02 май 2019
Валидно до: неделя, 02 юни 2019, 11:29

СЪОБЩЕНИЕ


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ ХI-1406 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.128 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1086/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание №1086/25.04.2019г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ ХI-1406 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.128 по КК на гр.Бургас, с което в УПИ да се предвиди ново застрояване с височини частично 9,00м. и 11.50м., с показатели за застрояване за устройствена зона 5/Ц, съгласно действащ ОУП, както следва: Плътност до 80%, Кинт до53.0 и Озеленяване мин.20%.


Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 

 


свали като pdf разглеждания: 717 последна промяна: 11:30:37, 02 май 2019