До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХІII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХІII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Публикувано на: четвъртък, 02 май 2019
Валидно до: неделя, 02 юни 2019, 11:30

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХІII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1088/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ ХІII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КК на гр. Бургас, с което в УПИ да се предвиди ново застрояване с височини частично 9,00м., 12.00м. и 14.50м., с показатели за застрояване за устройствена зона 5/Ц, съгласно действащ ОУП, както следва: Плътност до 80%, Кинт до53.0 и Озеленяване мин.20%.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 750 последна промяна: 11:31:15, 02 май 2019