Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: петък, 03 май 2019
Валидно до: петък, 17 май 2019, 15:24

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА  БУРГАС

ул. Александровска" № 26

 

На основание чл. 44, ал. 1,  т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28 от Закона за обществените библиотеки и Заповед № 1126/03.05.2019 г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов:

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА -

"П.К.ЯВОРОВ" - ГР.БУРГАС

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл. 28, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки:

 

-   Образование - висше; образователно-квалификационна степен "магистър"

-   Професионално направление - "Обществени комуникации и информационни науки"

* специалностите по професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" са изброени, съгласно приложена таблица към обявлението

-   Професионален опит - 5 години професионален опит в библиотека;

- Да притежава управленски компетенции, мениджърски умения, организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

- Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;

- Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

- Чуждоезикова подготовка;

- Компютърна грамотност;

- Присъдени научни степени.

 

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

 

3.1.  Оценка на концепцията;

3.2.  Познаване на нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката;

3.3. Познаване на нормативната уредба свързана с административните, стопанските, финансовите и трудово-правните въпроси;

3.4.   Приложимост и реалистичност на вижданията за структурата, управлението и организацията на дейността на библиотеката;

3.5.   Умения да аргументира и прилага управленски решения по компетентност;

3.6.   Комуникативни способности и делови качества;

3.7.   Професионален опит;

3.8.   Управленски опит.

 

ІІ. Характер на работата:

 

1.    Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Регионална библиотека "П. К. Яворов" - гр. Бургас

2.    Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в библиотеката, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на библиотечното имущество, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.

3.    Отговаря за координирането и изграждането на регионалната автоматизирана библиотечна мрежа.

4.    Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.

5.    Участие в проекти.

 

ІІI. Начин на провеждане на конкурса

 

1. Защита на концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека "П. К Яворов" - гр. Бургас  за период от 4 години.

2. Събеседване.

 

ІV. Необходими документи за участие в конкурса

 

1.      заявление за участие / Приложение №1/

2.      автобиография / Приложение № 2/;

3. документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността;

4. документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата;

5. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

6. други документи, удостоверяващи наличието на специфични изисквания, посочени в обявлението.

      7. Писмено разработена концепция за четиригодишно развитие дейността на Регионална библиотека "П. К. Яворов" - гр. Бургас, като подробно е разработена първата от тях в 7 екземпляра до 5 страници в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:

-          анализ и оценка на състоянието на Регионална библиотека "П. К. Яворов" - гр. Бургас , основни проблеми на функционирането й;

-          тенденции и възможности за развитието на библиотеката, като културен институт;

-          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;

-          планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването; популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на града и региона;

-          етапи на реализация на концепцията

 

V. Срок за заемане на длъжността - четири години.

 

VI. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

 

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Бургас-ул. "Александровска"  № 26  в  срок 30 дни от датата на публикуване на обявата в централен и местен ежедневник, в сайта на Община Бургас и на специализираният сайт за търсене на работа - jobs.bg.

 

VII. Други условия

1. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

2. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3/три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотиви за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 


свали като pdf разглеждания: 643 последна промяна: 15:25:25, 03 май 2019