Разпределение на пасищата, мерите и ливадите, съгласно годишния план за паша за стопанската 2019/2020г.

Разпределение на пасищата, мерите и ливадите, съгласно годишния план за паша за стопанската 2019/2020г.

Публикувано на: вторник, 07 май 2019
Валидно до: вторник, 21 май 2019, 14:12

ПРОТОКОЛ

 

На 23.04.2019 г., комисия, назначена със заповед №663/20.03.2019г. на Кмета на Община Бургас, в състав:

          Председател:

          Директор на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас

          и членове:

1.        Началник- отдел "Поземлени отношения" към Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас;

2.        Главен юрисконсулт в Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас;

3.        Главен специалист в отдел "Поземлени отношения", към Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас;

4. Директор на Дирекция "ЦАУ Възраждане"; главен специалист кв. Рудник, главни експерти, кв. Банево, кв. Ветрен,  кметове на гр. Българово, с. Брястовец, с. Маринка, с. Димчево, с. Твърдица, с. Драганово.

          се събра със задача да разпредели пасищата, мерите и ливадите, съгласно годишния план за паша за стопанската 2019/2020г., одобрен с решение по т.17от проведеното на 26.02.2019 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №54), на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

            На основание чл.100, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Комисията започна своята работа след като всеки присъстващ представи декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон, не е свързано лице с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи. Установи се, че Йордан Йорданов- кмет на гр. Българово, е свързано лица с участник в процедурата, поради което същия не взема участие в разпределението на пасищата, мерите и ливадите на животновъдите.

Съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона.

В указания срок в Община Бургас са постъпили 27 заявления от животновъди, за участие в разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, както следва:


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 668 последна промяна: 15:49:07, 07 май 2019