Община Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринка

Община Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринка

Публикувано на: сряда, 08 май 2019
Валидно до: събота, 08 юни 2019, 13:14

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №1133/07.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.975 по КК на гр.Бургас за обособяване от УПИ на два нови самостоятелни УПИ, отредени "за парк и спорт".


свали като pdf разглеждания: 652 последна промяна: 13:15:13, 08 май 2019