Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринк

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринк

Публикувано на: сряда, 08 май 2019
Валидно до: събота, 08 юни 2019, 13:15

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.975 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1133/07.052019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.975 по КК на гр.Бургас за обособяване от УПИ на два нови самостоятелни УПИ, отредени "за парк и спорт".

 

Гл.специалист:.................. 
 /И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 638 последна промяна: 13:17:02, 08 май 2019