Съобщение до Димка Атанасова Шивачева

Съобщение до Димка Атанасова Шивачева

Публикувано на: сряда, 08 май 2019
Валидно до: сряда, 22 май 2019, 16:57

 

ДИМКА АТАНАСОВА ШИВАЧЕВА

Ж.К."ВЪЗРАЖДАНЕ", ЖЛ.№42, ВХ. 2, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

 

С настоящето Ви уведомяваме , че е издадена Заповед №583/11.03.2019г. на Кмета на Община Бургас за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Лозницата", землище гр. Българово, Община Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-203/15.06.2005г. на Областен управител на Област Бургас, в частта на новообразуван поземлен имот  №143.227 с площ 1 232 кв.м., при граници: север - НПИ №143.225, изток - НПИ №143.421 /улица/, юг - НПИ №143.228, запад - НПИ №143.226,  като в регистъра към плана за 1000 кв.м. ид.ч. да се запишат на Стефан Василев Дамянов, съгласно нотариален акт №9, т.III, дело №589/197г. от 20.05.1970г. на Айтоски районен съдия, а останалите 232 кв.м. ид.ч. се запишат на Община Бургас съгласно чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и на наследниците на Мара Иванова Пеева.

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

          При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

     инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

         тел.: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 688 последна промяна: 16:58:03, 08 май 2019