Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв.“Сарафово“

Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв.“Сарафово“

Публикувано на: четвъртък, 09 май 2019
Валидно до: четвъртък, 23 май 2019, 09:46

 

Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв."Сарафово" , гр.Бургас,

ПИ с идентификатор 07079.820.876 по КК на гр.Бургас

 

Публикувано на : четвъртък,  9 май 2019 год.

Валидно :  петък, 24 май 2019 год.                             

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

 

 

ДО

 

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА

ПИ 07079.820. 876 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ЗОЛУМОВ

УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 6

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХХ-504 и УПИ ХХV-504 в кв.58 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.875 и 07079.820.874 по КК на гр.Бургас и частта от бивш УПИ ХХ-504, ПИ с идентификатор 07079.820.1459 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

 

        Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

        гл.специалист   Ст. Янева

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 910 последна промяна: 09:47:19, 09 май 2019