Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/за УПИ III-313 и УПИ VIII-314 в кв.41 по плана на ж.к.“Славейков“, ПИ с идентификатори 07079.602.313 и 07079.602.567 по КК на гр.Бургас

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/за УПИ III-313 и УПИ VIII-314 в кв.41 по плана на ж.к.“Славейков“, ПИ с идентификатори 07079.602.313 и 07079.602.567 по КК на гр.Бургас

Публикувано на: понеделник, 13 май 2019
Валидно до: понеделник, 27 май 2019, 15:23

Изх.№ 70-00-3719/13.05.2019г.

 

До ЕТ "Кафка-Султанка Иванова"-

адрес на управление гр.Бургас, кв.Крайморие, ул. "Гларус"№12

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-313 и УПИ VIII-314 в кв.41 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатори 07079.602.313 и 07079.602.567 по КК на гр.Бургас.

 

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 17,15ч.

 

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907299.

 

Гл.специалист: Ст.Колева          

 

 


свали като pdf разглеждания: 763 последна промяна: 15:24:22, 13 май 2019