До всички собственици и носители на ограничени вещни права

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

Публикувано на: вторник, 28 май 2019
Валидно до: вторник, 14 май 2019, 16:53

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради в:

УПИ II, кв.22, ПИ с идентификатор 07079,618,94 - ул. "Цар Симеон I" № 8

УПИ III, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.95 - ул. "Цар Симеон I" № 6

УПИ IV, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.96 - ул. "Цар Симеон I" №4

УПИ V, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.91 - бул. "Ал Батенберг" № 26

УПИ X, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.86  -  ул. "Морска" № 7

УПИ XII, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.92   ул. "Булаир" № 35

 

Изх. №94-01-410/5/14.05.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че са издадени Заповед № 793/01.04.2019г. и Заповед № 792/01.04.2019г. на заместник-кмет  "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас  за одобряване на  проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-2279 и УПИ XII-2278   в кв.22 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.92 и ПИ с идентификатори 07079.618.93 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Дирекция "ЦАУ Приморие"


Главен специалист:
/К.Кръстева - Стоянова/


свали като pdf разглеждания: 937 последна промяна: 13:42:41, 16 май 2019