Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права

Публикувано на: четвъртък, 16 май 2019
Валидно до: неделя, 16 юни 2019, 13:40

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ІІІ-313 и VІІІ-314 в кв.41 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.313 и 07079.602.567 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1062/23.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІІ-313 и VІІІ-314 в кв.41 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.313 и 07079.602.567 по КК на гр.Бургас.

 

Гл.специалист:..................                                                                                                                      /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХІІІ-1873 и ХІV-1874 в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.425 и 07079.610 213 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1255/15.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V, VІ и VІІ в кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.621.101, 07079.621.102 и 07079.621.219 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                                 Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 822 последна промяна: 13:42:19, 16 май 2019