МРРБ разрешава на Община Бургас да изработи проект за разширение на пристана на остров Света Анастасия

МРРБ разрешава на Община Бургас да изработи проект за разширение на пристана на остров Света Анастасия

Публикувано на: петък, 17 май 2019
Валидно до: понеделник, 17 юни 2019, 10:16

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството:

На основание чл. 112д, ал. 4, връзка с ал. 1 и ал. 3, чл. 1116, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешава на община Бургас да изработи за своя сметка проект на Специализиран подробен устройствен план - парцеларен план за обект: "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров "Св.Анастасия", община Бургас".

 

 


свали като pdf разглеждания: 738 последна промяна: 10:17:13, 17 май 2019