Обявления за издадени заповеди

Обявления за издадени заповеди

Публикувано на: петък, 17 май 2019
Валидно до: събота, 01 юни 2019, 15:30

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Бургас, на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, съобщава за издадени заповеди на кмета на Община Бургас, за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация по влезли в сила ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР на "Бизнес индустриална зона - гр. Българово", одобрени с Решение №32-19/ 18.03.2010г. на Общински съвет - Бургас, на следните заинтересовани лица:

1.         Венцислав Филков Йорданов, че е издадена Заповед №3060/26.10.2018г., с която са отчуждени 89/11 199 кв.м реални части от ПИ с идентификатор 07332.62.9 по КККР на землище гр. Българово (бивш ПИ №062009, местност "Вая кайряк" по недействаща КВС на землище гр. Българово), целият с площ 11 199 кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лозе, при съседи на целия имот: ПИ с идентификатори 07332.62.8, 07332.64.338, 07332.64.681, 07332.62.29, 07332.62.338, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07332.64.684 по КККР на землище гр. Българово, целият с площ 89 кв.м, при съседи: ПИ с идентификатори 07332.64.681, 07332.64.338, 07332.62.9, 07332.62.29, 07332.64.683, 07332.64.685;

2.         Силвия Николова Пенева, че е издадена Заповед №3059/26.10.2018г., с която са отчуждени 6/4399 кв.м реални части от ПИ с идентификатор 07332.62.29 по КККР на землище гр. Българово (бивш ПИ №062029, местност "Вая кайряк" по недействаща КВС на землище гр. Българово), целият с площ 4399 кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лозе, при съседи на целия имот: ПИ с идентификатори 07332.62.9, 07332.64.681, 07332.62.30, 07332.62.338,  обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07332.64.685 по КККР на землище гр. Българово, целият с площ 6 (шест) кв.м, при съседи: ПИ с идентификатори 07332.64.681, 07332.62.9, 07332.62.29, 07332.64.684.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с изпълнение на обект от първостепенно значение: "Бизнес индустриална зона - гр. Българово", е допуснато предварително изпълнение на заповедите.

Заповедите подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на  обнародване на обявлението в "Държавен вестник" и съобщаването им по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, а в частта, с която се допуска предварително изпълнение - в 3-дневен срок, чрез Община Бургас, пред Административен съд - гр. Бургас.

Обявлението е обнародвано в Неофициален раздел на "Държавен вестник", бр. 40 от 17.05.2019г., стр. 108. 

 


свали като pdf разглеждания: 780 последна промяна: 15:30:48, 17 май 2019