Одобрен е Подробен устройствен план ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност „Куша", землище на с. Изворище

Одобрен е Подробен устройствен план ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност „Куша", землище на с. Изворище

Публикувано на: понеделник, 13 май 2019
Валидно до: понеделник, 27 май 2019, 17:00

Община Бургас 
Дирекция  " ЦАУ Освобождение"
Изх.№ 94-01-22979/8/10.05.2019г   

 

БОЯН ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ
УЛИЦА "СТРАНДЖА ПЛАНИНА"
№32, ВХ.2,  ЕТ.3, Бургас    

 

Обявяваме Ви, Заповед 814/01.04.2019г. за одобряване на Подробен устройствен план ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност "Куша", землище на с. Изворище, гр. Бургас, която е изложена в стая № 20 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Получил:..........................                                                                  Връчил:.................................

                                                                                                                               / А.Байчева /  


свали като pdf разглеждания: 460 последна промяна: 10:41:38, 28 май 2019