Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 29 май 2019
Валидно до: сряда, 12 юни 2019, 12:51

 

З А П О В Е Д

1385/29.05.2019 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 30.04.2019г. заседание (Протокол № 56),

ОТКРИВАМ :

            Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас, както следва:

1.                  Самостоятелни обекти № 5 и № 6, находящи се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с обща площ 125.77 кв. м, при граници: изток - обект №6᾽, запад - обект № 4, север - външна стена на подлеза, юг - пешеходен тунел, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 2970,00 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева.

2.                  Самостоятелен обект № 2, находящ се в град Бургас, ж.к. "Изгрев", срещу блок 15, част от едноетажна сграда с метална конструкция, с идентификатор 07079.501.82.8 по КК на град Бургас, актувана с Акт № 668/13.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 164.30 кв. м, при граници на самостоятелния обект: изток - външен зид към бл. 15, запад - обект № 1 и външен зид към бл. 9, север - външен зид, юг - обект № 1 и външен зид към детска кухня, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 173,00 (сто седемдесет и три) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 17,30 лева (седемнадесет лв. и тридесет ст.), без ДДС.

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 519,00 (петстотин и деветнадесет) лева.

3.                  Павилион тип А, № 4, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: изток - Павилион № 5, запад - Павилион № 3, север - алея откъм концертна зала, юг - площадно пространство, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лева, без ДДС и

стъпка за наддаване в размер на 25,90 лева (двадесет и пет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 777,00 (седемстотин седемдесет и седем) лева.

4.                  Павилион тип Б, № 5, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: изток - Павилион № 6, запад - Павилион № 4, север - алея откъм концертна зала, юг - площадно пространство, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 лева (единадесет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,00 (триста петдесет и седем) лева.

5.                  Нежилищен обект, актуван с Акт № 3715/16.07.2003 г. за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - магазин № 1, разположен на партера на четириетажна масивна сграда, находяща се в град Бургас, ул. "Александровска" № 82, между вход Б и вход В, ведно със складово помещение, с обща площ 93,12 кв. м, при граници на обекта: изток - ул. "Александровска", запад - вътрешен двор, север - магазин № 2, юг - вход Б, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 816,00 (хиляда  осемстотин и шестнадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 181,60 лева (сто осемдесет и един лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 5448,00 (пет хиляди четиристотин четиридесет и осем) лева.

6.                  Нежилищен обект, актуван с Акт № 3715/16.07.2003 г. за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - магазин № 2, разположен на партера на четириетажна масивна сграда, находяща се в град Бургас, ул. "Александровска" № 82, между вход Б и вход В, ведно със складово помещение и санитарен възел, с обща площ 76.92 кв. м, при граници: изток - ул. "Александровска", запад - вътрешен двор, север - вход В, юг - обект № 1,  предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 650,00 (хиляда шестстотин и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 165,00 (сто шестдесет и пет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 4 950,00 (четири хиляди деветстотин и петдесет) лева.

7.                  Временен обект, находящ се върху пространството между ПМГ "Акад. Н. Обрешков" и ОУ "А.Г.- Коджакафалията", на ул. "Цар Симеон I", град Бургас, с площ 14, 76 кв. м,  и навес 15,77 кв.м и обща площ от 30.53 кв.м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 214,00 (двеста и четиринадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 21,40 лева (двадесет и един лв. и четиридесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 642,00 (шестстотин четиридесет и два) лева.

8.                  Нежилищен обект, актуван с Акт № 5351/19.12.2008 г. за частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ул. "Васил Левски" № 25, представляващ сутерен с площ 50.84 кв.м, при граници: изток - външен зид към сграда на ул. "В. Левски" № 23, запад - външен зид към сграда на ул. "Хр. Ботев" № 55-57, север - външен зид към вътрешно квартално пространство, юг - външен зид към ул. "Васил Левски", предназначен за услуги на населението,  с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,90 лева (девет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 297,00 (двеста деветдесет и седем) лева.

Търгът да се проведе на 19.06.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 17.06.2019 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 18.06.2019 г.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886 208 845 - Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 26.06.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 24.06.2019 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 25.06.2019 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас                                        

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 592 последна промяна: 12:53:02, 29 май 2019