Заповед за откриване на търг за земи в землище Каптажа, Изворище

Заповед за откриване на търг за земи в землище Каптажа, Изворище

Публикувано на: сряда, 29 май 2019
Валидно до: сряда, 12 юни 2019, 12:52

 

З А П О В Е Д

№ 1387/29.05.2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.43 от дневния ред на проведеното на 30.04.2019 г. заседание (Протокол № 56),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на неурегулиран недвижим имот, за който е съставен Акт №9149/07.03.2019 г. за частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с пл.№1116, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010 г. на Областен управител на Област Бургас, с площ 331 кв. метра, при граници: НПИ №167.5033(улица), НПИ №167.1117, НПИ №167.400, НПИ №167.399, с начална тръжна цена в размер на 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 19.06.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 17.06.2019 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 18.06.2019 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 26.06.2019 година, от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая №111.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 24.06.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 25.06.2019 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 604 последна промяна: 12:53:33, 29 май 2019