СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕЕ"№21

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕЕ"№21

Публикувано на: сряда, 29 май 2019
Валидно до: сряда, 12 юни 2019, 13:50

№94-01-5075//6/29.05.2019г.

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕЕ"№21

 

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж П-24/22.04.2019г. за  строеж: "БАЛКОН НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.67.1.2 ПО КК НА ГР.БУРАС", находящ се  в Жилищна сграда, ПИ  с  идентификатор 07079.610.67 по КК на гр.Бургас, УПИ ХII-1527, кв.74 по плана на ЦГЧ- гр. Бургас с административен адрес ул."Възраждане"№21                  

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие",Община Бургас.Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

Кр.Кръстева-Стоянова
гл.специалист "ГАТИ"


свали като pdf разглеждания: 556 последна промяна: 13:52:20, 29 май 2019