Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 29 май 2019
Валидно до: сряда, 12 юни 2019, 16:53

 

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ

И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.200 ПО

КККР НА ГР.БУРГАС - БЛОК №188 ПО ПЛАНА

НА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАС

И НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.199 ПО

КККР НА ГР.БУРГАС - БЛОК №199 ПО ПЛАНА

НА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАС

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1267/15.05.2019г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас е одобрено изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XIII-192 в кв.15 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.602.192 по КККР на гр.Бургас , с което от XIII-192 се обособяват два нови самостоятелни УПИ, отредени "За смесени сгради" с предвидено ново свободно застрояване в тях с височина до 21 м/ 6 ет./, плътност до 80%, Кинт до 3 и Озеленяване до 20% в устройствена зона "Жг2", съгласно ПУП-ПРЗ на ж.к."Славейков", гр.Бургас

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4  от ЗУТ  чрез заместник-кмета по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

Милена Андреева

Гл.специалист в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 694 последна промяна: 16:54:29, 29 май 2019