Съобщение до Атанаска Толчева

Съобщение до Атанаска Толчева

Публикувано на: четвъртък, 30 май 2019
Валидно до: неделя, 30 юни 2019, 16:42

 

АТАНАСКА ХРИСТОВА ТОЛЧЕВА       

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ. №42, ЕТ.3, АП.5

ГР. БУРГАС

 

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх.№ 94-01-5284/12.02.2019г., от Диана Георгиева Гайдова за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот №167.784.

Постъпилото искане, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 28.02.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №2/29.03.2019г., т.3 от дневния ред.

Към настоящия момент НПИ №167.784 с площ 1000 кв.м. в регистъра към плана е записан на н-ци на Борис Михалев Митев, след процедирано изменение, одобрено със Заповед №2604/20.09.2018г. на Кмета на Община Бургас.

Заявителката се легитимира като собственик на НПИ №167.784 с документ за собственост- нотариален акт №143, т.3 от 01.02.2019г. на СВ- гр. Бургас.

Комисията е приела искането от Диана Георгиева Гайдова от регистъра към ПНИ НПИ №167.784 с площ 1000 кв.м. да се отпишат н-ци на Борис Михалев Митев и да се впишат Диана Георгиева Гайдова и Георги Тодоров Гайдов, съгласно нотариален акт №143, т.3 от 01.02.2019г. на СВ - гр. Бургас.

С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 


свали като pdf разглеждания: 563 последна промяна: 16:43:44, 30 май 2019