Съобщение до наследниците на Димитър Славов Арабаджиев

Съобщение до наследниците на Димитър Славов Арабаджиев

Публикувано на: четвъртък, 30 май 2019
Валидно до: неделя, 30 юни 2019, 13:44

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР СЛАВОВ АРАБАДЖИЕВ

ЙОВИЛИН ГОШЕВ ДИМИТРОВ

УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №104

ГР. КАРНОБАТ                                                                    

 

ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ОБЩЕЖ. СТРОИТЕЛ №1, ЕТ. 4, АП.413

ГР. НЕСЕБЪР

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпилото Заявление вх.№70-00-8425/12.11.2018г., подадено от Албена Иванова Шмеллер, ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица"1, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №503.944 и НПИ №503.946. Заявлението е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 25.01.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/25.01.2019г. т.7 от дневния ред.

            Комисията е приела предложеното изменение на ПНИ на с с.о."Острица"1, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №503.944 с площ 2 091 кв.м. и НПИ №503.946 с площ1 988 кв.м., като от тях се обособява НПИ №503.189 с площ 1 038 кв.м., който в регистъра към ПНИ се записва на н-ци на Христинка Минчева Шибилева с документ за собственост - н.а. №60, т. X, д. 2357, вх. рег. №3911 от 22.05.2003г. на СВ- гр. Бургас за 1 000кв.м., а 38 кв. се записват на н-ци на Димитър Славов Димитров и н-ци на Христо Желязков Христов, НПИ №503.944 променя площта си на 1768 кв.м., като в регистъра остава записан на н-ци на Христо Желязков Христов, НПИ №503.946 променя площта си на 1 274 кв.м., като в регистъра остава записан на н-ци на Димитър Славов Димитров.

В изпълнение на взетото от комисията решение приложено Ви изпращаме препис-извлечение от Протокол №1/25.01.2019г. т.7 от дневния ред.

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.


свали като pdf разглеждания: 738 последна промяна: 16:46:39, 30 май 2019