Съобщение за издадена Заповед №1299/21.05.2019г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ

Съобщение за издадена Заповед №1299/21.05.2019г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ

Публикувано на: петък, 31 май 2019
Валидно до: петък, 14 юни 2019, 11:27

Съобщение за издадена Заповед №1299/21.05.2019г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911 и 07079.12.1912 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-136, масив 27, землище кв.Ветрен, гр.Бургас

 

Изх.№ 61-00-191/31.05.2019г.

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права на ПИ с идентификатор 07079.12.904 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1299/21.05.2019г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911 и 07079.12.1912 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-136, масив 27, землище кв.Ветрен, гр.Бургас.

 

Същата е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 17,15ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/907 299.

 

Гл.специалист: Ст.Колева 


свали като pdf разглеждания: 739 последна промяна: 11:28:20, 31 май 2019