Съобщение до Исак Жак Гершон с неизвестен адрес, Арие Семо с неизвестен адрес и наследниците на Алберт Жак Гершон относно технически проект

Съобщение до Исак Жак Гершон с неизвестен адрес, Арие Семо с неизвестен адрес и наследниците на Алберт Жак Гершон относно технически проект

Публикувано на: петък, 31 май 2019
Валидно до: петък, 14 юни 2019, 11:31

Относно: Технически проект за "Ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради попадащи в границите на Групова недвижима културна ценност "Ансамбъл ул. Богориди" в Централната градска част на гр. Бургас", Подобект 2: Сграда с идентификатор 07079.610.144.2 по КК на гр. Бургас в УПИ VIII-1837,1842,1848,1849,1850, кв. 51 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, и Предварителна количествено-стойностна сметка.

  

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Община Бургас уведомява Исак Жак Гершон, Арие Семо и наследниците на Алберт Жак Гершон следното:

Община Бургас инициира извършване на "Ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради попадащи в границите на Групова недвижима културна ценност "Ансамбъл ул. Богориди" в Централната градска част на гр. Бургас".

С решение №43-6/26.06.2018 г. на Общински съвет Бургас са одобрени средства за проектиране на посочените дейности.

В тази връзка Община Бургас възложи изготвяне на инвестиционен проект за ремонтно-възстановителни дейности по уличната фасада на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 8, гр. Бургас - частна собственост на физически лица.

Към настоящия момент има съгласувани със становище на Министерство на културата скица и виза за проектиране и технически проект за "Ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради попадащи в границите на Групова недвижима културна ценност "Ансамбъл ул. Богориди" в Централната градска част на гр. Бургас", Подобект 2: Сграда с идентификатор 07079.610.144.2 по КК на гр. Бургас в УПИ VIII-1837,1842,1848,1849,1850, кв. 51 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, окомплектован по части: Архитектура, Технология, Количествени сметки и спесификация на вложените материали, Конструктивно становище, и изготвена от Общинско предприятие "Общински имоти" - Бургас предварителна количествено - стойностна сметка.

Същите следва да бъдат предоставени безвъзмездно на собствениците за изпълнение.

Извършването на строителните работи за реализиране на проекта касае уличната фасада на сградата (външни стени) и покрив, които според разпоредбите на Закона за собствеността се явяват общи за всички собственици на сградата и всеки съсобственик участва в разходите съразмерно с частта си.

 Ето защо, за изпълнение на ремонтните работи по уличната фасада и покрива, следва да има решение, взето при участието на всички собственици на сградата. Решението следва да бъде отразено в протокол от общото събрание на всички собственици на сградата.

Изпълнението може да стане по един от следните начини:

1. От всички собственици на сградата, за тяхна сметка, чрез избран от тях строител въз основа на взетото решение.

2. От община Бургас, която може да извърши същите чрез Общинско предприятие Общински имоти. В случай, че строителните дейности се извършват от община Бургас чрез общинското предприятие, следва собствениците да възстановят доброволно разходите или същите ще бъдат претендирани за възстановяване от собствениците по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 В четиринадесет дневен срок от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на община Бургас, лицата Исак Жак Гершон, Арие Семо и наследниците на Алберт Жак Гершон, в качеството им на съсобственици на сграда с идентификатор 07079.610.144.2 по КК на гр. Бургас, следва да се явят в община Бургас за да получат копие от горецитирания технически проект и предварителна количествено - стойностна сметка.

За получаване на копие от Технически проект за "Ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради попадащи в границите на Групова недвижима културна ценност "Ансамбъл ул. Богориди" в Централната градска част на гр. Бургас", Подобект 2: Сграда с идентификатор 07079.610.144.2 по КК на гр. Бургас в УПИ VIII-1837,1842,1848,1849,1850, кв. 51 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, и на Предварителна количествено-стойностна сметка; лицата Исак Жак Гершон, Арие Семо и наследниците на Алберт Жак Гершон или упълномощени от тях за целта лица, могат да се свържат в рамките на работния ден  от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 17.15 ч. с инж. Анелия Стефанова Георгиева - главен експерт "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", община Бургас, в административната сграда на ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, стая 22, телефон за контакт 056/842 076.

 

Дирекция "Устройство на територията"
инж. Анелия Стефанова Георгиева,
Главен експерт "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", община Бургас


свали като pdf разглеждания: 768 последна промяна: 11:32:38, 31 май 2019