СЪОБЩЕНИЕ ДО УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН

Публикувано на: четвъртък, 06 юни 2019
Валидно до: четвъртък, 20 юни 2019, 11:29

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН

УПРАВИТЕЛ НА "ХУБЕРТУС ХОЛДИНГС" ЕООД

УЛ. "ЛЕРМОНТОВ" №43, ЕТ.1, АП.3

 ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №924/09.04.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, което е неразделна част от Решение №3448/10.12.2018г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1222 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018177 по Картата на възстановената собственост) и УПИ XIII-1222, кв.15, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       06.06.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 359 последна промяна: 11:29:57, 06 юни 2019